RESTAURANT & BAR

SaintMarc Cafe 田子坊店

2012 Spring
Shanghai, China